Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu), a także opiekunowi prawnemu dziecka oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej. Świadczenie przysługuje w wysokości po 500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.[Podstawowe warunki korzystania ze świadczenia „500+” – wybrane przepisy ustawy]
1) Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych;
2) Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
3) Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje jeżeli osoby uprawnione zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze;
4) Osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie organ właściwy o wyjeździe poza granice Kraju, każdego członka rodziny;
5) Osoba uprawniona zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie organ właściwy o każdej zmianie miejsca zamieszkania;
6) Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
7) W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego;
8) Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych;
9) W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem;
10) Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek;

UWAGA!
[Obowiązek informacyjny – art. 20 ust. 1 ustawy]
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie;

[Nienależnie pobrane świadczenia – art. 25 ustawy]
1) Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.
2) Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
- świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
- świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, w którym zastosowanie znalazły przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
- świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, której świadczenie zostało przyznane, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał świadczenie;
- świadczenie wychowawcze wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia.
3) Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, naliczane są odsetki ustawowe
za opóźnienie, a kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych, wypłacanych zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia dobry start.

[Sposób realizacji świadczenia – wybrane przepisy ustawy]
Świadczenie zostanie wypłacone na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

[Wypłata świadczenia oraz przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – aktualny okres zasiłkowy]
1) W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych i nierozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r.;
2) W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021r.;
3) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w pkt 2 powyżej, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.;
4) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w pkt 2 powyżej, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.;
5) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w pkt 2 powyżej, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.;
6) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w pkt 2 powyżej, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.;
7) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w pkt 2 powyżej, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.;

[Wypłata świadczenia oraz przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy – art. 21 ustawy]
1) Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres zasiłkowy, który obejmuje okres od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku;
2) Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku;
3) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 roku;
4) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 roku;
5) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 roku;
6) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021roku;
7) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 roku.