Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:

 1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,
 2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym,
 3. zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej, w stosunku do liczby osób w nim zamieszkujących.

Ad. 1
Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych do dodatku uprawnione są niżej wymienione osoby i przysługuje on:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy - czyli lokali komunalnych, mieszkań będących własnością zakładu pracy tzw. mieszkań zakładowych, jak i mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na przykład na skutek umowy użyczenia),
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

Ad. 2
Wnioskodawca do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załącza Deklarację o wysokości dochodów, za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Dochód gospodarstwa domowego Wnioskodawcy oblicza się dodając: wszystkie dochody "brutto" osób, które stale z nim zamieszkują tworząc wspólne gospodarstwa domowe. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Do dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania, o zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
  w 2007 r.

Średni miesięczny dochód na osobę, oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w tym gospodarstwie, a następnie przez liczbę miesięcy (3). O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe) – 1 544,48 zł (od 1 marca 2016 roku)
 • 125 % kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe) - 1 103,73 zł(od 1 marca 2016 roku)

W przypadku przekroczenia w/w progów dochodowych na osobę, kwotę przyznanego dodatku mieszkaniowego pomniejsza się o kwotę nadwyżki dochodu. Zgodnie z Ustawą udział Wnioskodawcy w kosztach utrzymania mieszkania, w zależności od liczby osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe i średniego miesięcznego dochodu na osobę w tym gospodarstwie przedstawia się następująco:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, przy dochodzie do 150% najniższej emerytury tj. 1544,48 zł, Wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości: 15 % miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Powyżej tej kwoty udział wynosi 20 %.
 • w gospodarstwie domowym od 2 do 4 osób, przy dochodzie do 100% najniższej emerytury na osobę miesięcznie (882,56 zł) Wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości: 12 % miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Powyżej tej kwoty udział wynosi 15 %.
 • w gospodarstwie domowym od 5 osób i więcej, przy dochodzie do 100% najniższej emerytury na osobę miesięcznie, wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości: 10 % miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.

Powyżej tej kwoty udział wynosi 12%. Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2016 roku wynosi: 882,56 zł i ustalana jest na podstawie Komunikatu Prezesa ZUS.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ar.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych( Dz.U.z 2013 r po. 966), która jest strona umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej , zwany przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Ad.3

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, pozwalająca ubiegać się o dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać, powiększonej o 30% powierzchni normatywnej, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

dla gospodarstwa
domowego:
powierzchnia normatywna
(do obliczeń dodatku)
powierzchnia pozwalająca ubiegać się o dodatek
(powierzchnia normatywna +30%)
jednoosobowego 35,00 m2 45,50 m2
dwuosobowego 40,00 m2 52,00 m2
trzyosobowego 45,00 m2 58,50 m2
czteroosobowego 55,00 m2 71,50 m2
pięcioosobowego 65,00 m2 84,00 m2
sześcioosobowego 70,00 m2 91,00 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 3).

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych( Dz.U.z 2013 r poz. 966), która jest strona umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej , zwany przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Aktualne stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

W okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł/miesiąc;
dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł/miesiąc;
dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł/miesiąc.