W dniu 20 marca 2023 roku została podpisana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim umowa na realizację w roku 2022 zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa- edycja 2023.

W ramach umowy  w okresie styczeń - grudzień 2023 roku GOPS w Słomnikach obejmie wsparciem:

- 5 opiekunów osób niepełnosprawnych (w tym 3 dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej  w formie pobytu dziennego. Planowana liczba godzin wsparcia to 1200 w ciągu całego roku,

- 2 opiekunów osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w wymiarze po 14 dni na jedną osobę.

 Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 

Całkowita wartość zadania wynosi 70 812,40 zł. Jest ono w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 - plakat