Z dniem 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm.), zgodnie z którą:

 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy:
- głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
i
- zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576),
- do dnia 11 sierpnia 2022 r. !!!,
- albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub
zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których
mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy


Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego!

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem przysługuje jeden dodatek dla gospodarstw domowych!


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, wynosi 3000 złotych.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022:
- na piśmie (wypełniony i podpisany druk wniosku):
- osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach pok. 20
- pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach,
ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki
- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skrzynkę ePUAP: /SLOMNIKIGOPS/SkrytkaESP.

 

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach tel. 123881272 wew. 120.

 

Wniosek: