W dniu 31 stycznia 2022 roku została podpisana umowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację w roku 2022 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".


Program „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Słomniki” na lata 2019 – 2023 jest realizowany w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów w dniu 15 października 2018 r. w drodze Uchwały Nr 140 (M. P. z 2018 r. poz. 1007 z późn.zm.) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej oraz objęcie pomocą w formie posiłku osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Ponadto w przypadku gdy nie ma możliwości zapewnienia posiłku  lub występują inne przeszkody (np. choroba, specjalna dieta) osoba/rodzina może otrzymać pomoc w formie zasiłku celowego wpłacanego na kartę przedpłaconą (prepaid) na zakup posiłku lub żywności o wartości 140,00 zł miesięcznie (osoba samotna), 120,00 zł miesięcznie (osoba w rodzinie).

Kryterium dochodowe obowiązujące w Programie to 1200 zł na osobę w rodzinie i 1552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Program jest współfinansowany ze środków budżetu Państwa w wysokości 60% oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 40%. Kwota przyznana Gminie Słomniki w roku 2023 na realizacje Programu wynosi 91920,00 zł. Wkład własny: 22980,00. Łączna wartość Programu w roku 2023 to kwota:  114900,00 zł.