W roku 2021 Wojewoda Małopolski przekaże na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach kwotę 101 926,00 zł.

Dotacja przekazana przez Wojewodę przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia pracowników socjalnych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi następujących zadań:

a) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej:

- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

- dożywianie dzieci

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

b) o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa wart.5a;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;