W dniu 7 marca 2024 roku została podpisana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim umowa na realizację w roku 2024 zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa- edycja 2024".


W ramach umowy  w okresie styczeń - grudzień 2024 roku GOPS w Słomnikach obejmie wsparciem:

- 9 opiekunów osób niepełnosprawnych (w tym 8 dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności), którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej  w formie pobytu dziennego. Planowana liczba godzin wsparcia to 1080 w ciągu całego roku,

 Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 
Całkowita wartość zadania wynosi 55 080,00 zł. Jest ono w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Plakat OW 2024