W dniu 29.01.2021 roku Gmina Słomniki podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door.

Poniżej przekazujemy podstawowe informacje o projekcie. W załączniku przedstawiamy Regulamin świadczenia usługi. Planowane rozpoczęcie świadczenia indywidualnego transportu dla mieszkańców Gminy to II kwartał 2021 roku (kwiecień-maj 2021).

Usługa indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Słomniki jest realizowana i finansowana w ramach Projektu Grantowego pn. „MAM CEL 2 - dostęp do aktywnej integracji dla mieszkańców Gminy Słomniki”, nr 00011/DTD/I/2020 w związku z uzyskaniem dofinansowania w konkursie grantowym dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonym w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu usługa będzie realizowana i finansowana do 30.09.2022 roku. Od 1.10.2022 roku usługa będzie realizowana i finansowana przez Gminę Słomniki.

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin usługi_zatwierdzony.docx)Regulamin[Regulamin świadczenia usługi indywidualnego transportu dla mieszkańców Gminy Słomniki doświadczających barier w mobilności]122 kB