W dniu 26 lutego 2024 roku została podpisana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim umowa na realizację w roku 2024 zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024.

W ramach umowy GOPS w Słomnikach w okresie styczeń - grudzień 2024 roku obejmie usługą asystenta 23 osób niepełnosprawnych, z czego 13 w stopniu znacznym, 8 w stopniu umiarkowanym oraz 2 dzieci w wieku do 16 r.ż.  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Planowana liczba godzin wsparcia to 10320 w ciągu całego roku.


W ramach usługi asystenci (zatrudnieni na umowę o pracę oraz umowę zlecenie) będą udzielać wsparcia np. w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Całkowita wartość zadania wynosi 573 240,00 zł. Jest ono w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Plakat AOON 2024