27 października, w niedzielę na Rynku w Słomnikach będzie można uzyskać informację m.in. o projekcie Małopolski Tele-Anioł, który m.in. wyposaża osoby starsze i niepełnosprawne w tzw. opaskę życia.

Zapraszamy serdecznie i przypominamy, że nasz GOPS obecnie realizuje 2 projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

  1. Projekt „Aktywne Słomniki - utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typu C: wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 25 uczestników – dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Cały projekt, który będzie trwał do 31 maja 2021 roku ma wartość 1 001 393, 96 zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie 913 393,96 zł, wkład własny – 88 000,00 zł.
  2. Projekt „MAM CEL aktywna integracja w Gminie Słomniki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS, będzie trwał do marca 2021 roku i obejmie 35 uczestników, osoby pozostające bez zatrudnienia i będące klientami GOPS. Gmina Słomniki realziuje projekt w partnerstwie ze Spółdzielnia Socjalną OPOKA z Chechła. W ramach projektu realizowany jest Program Aktywności Lokalnej „Będzie się działo”. Jego adresatami są mieszkańcy lokalu socjalnego na ul. Kościuszki 53. Cały projekt, który będzie trwał do 28 marca 2021 roku ma wartość 1 747 323,43 zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie 1 485 218,43 zł, wkład własny – 262 105,00 zł. Partner – Spółdzielnia Socjalna OPOKA na realizację swoich zadań otrzyma kwotę: 739 790,40 zł.